کارکنان یاس

حکیمه محمود زاده

سمت : حسابدار

کد کاربری : 200002

سمیرا علیزلده

سمت : مسئول واحد رفاهی

کد کاربری : 200003

مهدیه انجم شعاع

سمت : مسئول واحد درمان

کد کاربری : 200004

سمیرا خواجه حسنی

سمت : مسئول تشکیل پرونده

کد کاربری : 200005

سمیه سیدی

سمت : مسئول پخش ارزاق

کد کاربری : 200006

احمد علی سلیمانی

سمت : راننده و کارپرداز

کد کاربری : 200008

محمد سعید

سمت : نگهبان

کد کاربری : 200009