کارکنان یاس

حکیمه محمود زاده

سمت : حسابدار

کد کاربری : 200002

مهدیه انجم شعاع

سمت : مسئول واحد درمان

کد کاربری : 200004

حدیث یزدی زاده

سمت : مدیر روابط عمومی

کد کاربری : 200010

مرضیه محمدی

سمت : مسئول انبار و اموال

کد کاربری : 200011S

سمیرا خواجه حسنی

سمت : مسئول تشکیل پرونده

کد کاربری : 200005

سمیه سیدی

سمت : مسئول پخش ارزاق

کد کاربری : 200006

فاطمه توکلی

سمت : مسئول اداری

کد کاربری : 200007

علیرضا سلیمانی

سمت : کارپرداز

کد کاربری : 200008

محمد سعید

سمت : نگهبان

کد کاربری : 200009