پیام مدیر عامل

پیام مدیر عامل انجمن یاس کرمان

با درورد و سپاس به همه عزیزان همکار و حامیان داوطلب انجمن خیریه یاس کرمان که به همت آنان توانسته ایم کارنامه موفقی داشته باشیم . این امر با حمایت و اتکا به نیروی انسانی و مالی و معنوی همه عزیزان دست اندر کار و تلاش بی وقفه آنان صورت گرفته است . امید است با بهره مندی مستمر و پشتیبانی خیرین در ارتقاء کیفیت و کمیت درمان و پیشگیری در حوزه سرطان نقش موثری داشته باشیم