گزارشات مالی یاس

گزارش عملکرد ۹ ساله انجمن خیریه یاس کرمان

در گزارش ۹ ساله انجمن یاس کرمان به صورت کامل و با مبالغ دقیق تمامی هزینه و درآمد های انجمن مشخص شده است و به تفکیک در بخش های مختلف همانند : درمان ، رفاهی و ... مبلغ دقیق هزینه کرد ذکر شده است . ارائه گزارشات این بخش جهت شفافیت کامل عملکرد انجمن خیریه مردم نهاد یاس کرمان می باشد.

در این گزارش حوزه های درمان ، امور رفاهی ، داوطلبان ، سازمانی و تشکیلاتی و مالی به صورت کامل بررسی و تمامی هزینه ها در دو بخش ۸ سال گذشته و سال جاری و همینطور به صورت جامع مطرح شده است

دانلود گزارش عملکرد ۹ ساله

گزارشات مالی سال 1397

لیست گزارشات و شفافیت مالی سال 1397 به صورت ماهیانه و در پایان سال به صورت گزارش جامع

دانلود گزارش عملکرد سالانه