طرح های یاس

کمک به درمان و امور بیماران

کمک به درمان و امور بیماران

  • موجودی: 99,330,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 150,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
سبد کالا

سبد کالا

  • موجودی: 18,325,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 50,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
کمک به بخش کودکان مبتلا به سرطان

کمک به بخش کودکان مبتلا به سرطان

  • موجودی: 7,855,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 35,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
کمک به امور رفاهی

کمک به امور رفاهی

  • موجودی: 3,250,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 20,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح