طرح های یاس

کمک به درمان و امور بیماران

کمک به درمان و امور بیماران

  • موجودی: 101,020,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 150,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
اهداء گوشت قربانی یا مبلغ آن

اهداء گوشت قربانی یا مبلغ آن

  • موجودی: 8,716,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 100,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
کمک به بخش کودکان مبتلا به سرطان

کمک به بخش کودکان مبتلا به سرطان

  • موجودی: 19,290,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 55,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
کمک به امور رفاهی

کمک به امور رفاهی

  • موجودی: 8,270,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 20,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح