طرح های یاس

کمک به درمان و امور بیماران

کمک به درمان و امور بیماران

  • موجودی: 141,497,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 250,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
نذر شفا بیماران مبتلا به سرطان

نذر شفا بیماران مبتلا به سرطان

  • موجودی: 100,855,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 200,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
کمک به بیماران مبتلا به کرونا و کادر درمانی بیمارستان

کمک به بیماران مبتلا به کرونا و کادر درمانی بیمارستان

  • موجودی: 15,200,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 300,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
کمک به بخش کودکان مبتلا به سرطان

کمک به بخش کودکان مبتلا به سرطان

  • موجودی: 36,261,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 55,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
کمک به امور رفاهی

کمک به امور رفاهی

  • موجودی: 8,270,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 20,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح