تمدید آگهی تامین نیروی انسانی پرتو درمانی کرمان

تمدید آگهی تامین نیروی انسانی پرتو درمانی کرمان

تمدید آگهی تامین نیروی انسانی پرتو درمانی کرمان
 • موضوع:

  تمدید آگهی تامین نیروی انسانی پرتو درمانی کرمان

 • میزبان:

  انجمن یاس

 • مکان:

  رادیوتراپی یاس

 • تاریخ شروع:

  2/5/12

 • تاریخ پایان:

  2/6/2

 • ساعت:

  24 ساعت

 • اشتراک گذاری:

توضیحات رویداد

https://yaas.org.ir/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C%20%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C


گالری تصاویر رویداد های انجمن یاس

گالری تصاویر رویداد های انجمن یاس