سرطان و باورهای نادرست

سرطان و باورهای نادرست


هر اندازه که موضوعی در نزد مردم ناشناخته باشد، تلقی جادویی و رمزآلود بودن آن
بیشتر خواهد شد. سرطان یکی از این موضوعات است. باورهای نادرست تنها یک
تلقی نادرست نیستند که در ذهن انسان ها بمانند بلکه بر جهت گیری آنها در زندگی اثر
می گذارند. در موضوع سلامت این جهت گیری های نادرست از آن جهت مهم می شوند
که بر مهم ترین موضوع زندگی یعنی بودن یا نبودن تاثیرگذارند بنابراین لزوم تغییر این
باورهای نادرست اساسی تر از هر باور نادرست دیگری است.
سرطان، سال ها به عنوان عامل اجتناب ناپذیر مرگ تلقی می شده بنابراین چندان
عجیب نیست که باورهای نادرست درباره آن زیاد باشد. در این مجموعه مهمترین
باورهای ناردست درباره سرطان بیان می شود.

 

  • موضوع:

    سرطان و باورهای نادرست

  • تاریخ ثبت:

    98/1/26

  • دسته بندی:

    کاتالوگ آموزشی

  • اشتراک گذاری:

دانلود کاتالوگ