بازسازی و تجهیز مرکز شیمی درمانی انجمن یاس کرمان

بازسازی و تجهیز مرکز شیمی درمانی انجمن یاس کرمان

  • موجودی: 6,050,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 10,000,000,000 تومان
0

بازسازی و تجهیز مرکز شیمی درمانی انجمن یاس کرمان

جهت بازسازی و تجهیز مرکز شیمی درمانی انجمن خیریه یاس کرمان 

شماره کارت  ۴۲۹۷-۳۰۱۶-۳۳۷۸-۶۱۰۴

شماره حساب   ۵۶۵۴۵۱۵۳۶۵

شماره شبا     IR۱۷۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۶۵۴۵۱۵۳۶۵