کمک به بخش کودکان مبتلا به سرطان

کمک به بخش کودکان مبتلا به سرطان

  • موجودی: 39,696,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 55,000,000 تومان
0

کمک به کودکان مبتلا به سرطان در زمینه شادی و تجهیز بخش آنکولوژی

کمک به کودکان مبتلا به سرطان جهت امور درمان و خرید وسایل بازی که مستقیما نیاز های اولیه در زمینه شادی کودکان و تجهیز بخش آنکولوژی انجام میگیرد